Exedo - Webdesign Bleiswijk
Lees voor

Algemene voorwaarden Exedo BV

Gedeponeerd onder nummer 70362777 bij de Kamer van Koophandel.

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Exedo goederen en/of diensten aan een klant levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover die door Exedo zijn aanvaard en die aanvaarding door Exedo schriftelijk is bevestigd.
1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders is aangegeven. Exedo kan een aspirant-klant zonder opgave van redenen weigeren. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Exedo opgegeven specificaties, eisen en andere gegevens waarop Exedo de aanbieding baseert. Exedo behoudt zich het recht voor om bij onjuiste of onvolledige opgave van genoemde specificaties en overige eisen, de reeds gedane aanbieding of overeenkomst eenzijdig te wijzigen of geheel te annuleren voor zover het belang van de wijzigingen naar het oordeel van Exedo daartoe aanleiding geeft.
1.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Exedo een aan een aspirant-klant toegezonden aanvraagformulier of overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt. Na aanvaarding door de klant is onmiddellijke herroeping door Exedo mogelijk indien de genoemde datum op de aanbieding is verstreken.
1.4 Toepasselijkheid van inkoop - of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

2. Prijs en betaling

2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2.2 Bij een periodieke betalingsverplichting is Exedo gerechtigd de hoogte van de tarieven aan te passen. Aanpassingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met die wijziging is hij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking treedt middels een schriftelijk bericht aan Exedo binnen dertig (30) dagen na bekendmaking.
2.3 Facturen dienen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. De klant is niet gerechtigd tot opschorting van een betaling.
2.4 Bij betaling later dan veertien dagen is de klant van rechtswege in verzuim en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Exedo de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Tevens is Exedo gerechtigd tot opschorting van haar dienstverlening, opheffen van domeinnamen en afsluiting van de klant van het netwerk totdat alle facturen plus rente en kosten zijn voldaan.
2.5 Indien de klant in gebreke blijft bij de aanlevering van benodigde informatie als teksten of grafische elementen. bij het ontwikkelen van een website waardoor deze niet kan worden opgeleverd op de afgesproken leverdatum, dan zal de klant worden gefactureerd voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

3. Eigendoms- en gebruiksrechten

3.1 Het auteursrecht van alle door Exedo ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Exedo. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Exedo gekopieerd, verwijderd of aangepast worden tenzij dit het inhoudelijke deel van een website betreft.
3.2 De klant geniet niet-exclusieve gebruiksrechten op de webtools van Exedo. Onder webtools wordt verstaan de door Exedo geprogrammeerde scripts die door de klant gebruikt worden voor beheer van gegevens. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de klant tenzij anders overeengekomen. Gebruiksrechten worden steeds aan de klant verleend of overgedragen onder voorwaarde dat de klant de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
3.3 Exedo kan de in het kader van de overeenkomst gemaakte bestanden of resultaten van de dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Exedo verschuldigde bedragen heeft betaald.
3.4 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, programmatuur of gegevens die voorwerp zijn van de overeenkomst gaan over op de klant op het moment waarop deze in de feitelijke macht zijn gebracht van de klant.
3.5 Exedo is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. De klant geeft bij voorbaat toestemming aan Exedo de gerealiseerde grafische uitingen en websites op te nemen in haar portfolio, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Levering, duur, beëindiging van de overeenkomst

4.1 Levertijden worden opgegeven op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend zijn. Exedo spant zich er voor in de overeengekomen levertijden te realiseren.
4.2 Indien de overeenkomst betrekking heeft op periodieke diensten wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De overeenkomst wordt telkenmale verlengd met dezelfde termijn tenzij de klant of Exedo de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de overeengekomen periode.
4.3 Indien geen opzegtermijn is overeengekomen geldt een redelijke termijn.
4.4 Exedo is gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen dienstverlening op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Exedo tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Exedo verder toekomende rechten in de volgende gevallen:
- niet of niet tijdige nakoming door de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
- doorgeven aan Exedo van valse of onjuiste persoonsgegevens of andere onjuiste gegevens;
- faillissement van de klant of het aanvragen van surseance van betaling.
4.5 Bij tussentijdse beëindiging op één van de hiervoor genoemde gronden zijn de voor de resterende duur van de overeenkomst overeengekomen betalingsverplichtingen direct in het geheel opeisbaar.

5. Verplichtingen van de klant

5.1 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan webservers van Exedo. De klant zal het netwerk niet gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of de overeenkomst die geldt tussen Exedo en de klant.

5.2 De klant geeft toestemming aan Exedo zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Exedo die nodig is voor haar administratie en beheerstaken. De klant vrijwaart Exedo voor alle aanspraken van derden wegens een niet aan Exedo toe te rekenen schending van de Algemene verordening gegevensbescherming en /of andere wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.
5.3 De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Exedo van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.) en databestanden. De klant vrijwaart Exedo tegen elke actie wegens inbreuk op enig recht van derden wegens dit beschikbaar stellen, gebruiken en bewerken.
5.4 Indien aannemelijk is dat op de website van de klant informatie staat of door de klant wordt verspreid die inbreuk maakt op rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met een wettelijke bepaling wordt gehandeld is Exedo gerechtigd de klant de toegang tot haar systeem met directe ingang te ontzeggen en de onrechtmatige informatie te verwijderen. Exedo is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.5 De klant levert binnen vier weken na totstandkoming van de overeenkomst inzake webdesign de voor de internetsite benodigde teksten en grafische elementen digitaal aan bij Exedo, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Verplichtingen Exedo

6.1 Exedo zal zich naar beste vermogen inspannen de overeengekomen diensten met zorg uit te voeren. Alle diensten van Exedo worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover Exedo uitdrukkelijk een voldoende bepaalbaar resultaat heeft toegezegd. Afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk overeengekomen.
6.2 Exedo voldoet aan de voorschriften uit hoofde van de wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens daaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor zover van toepassing.
6.3 De account- en verkeersgegevens zijn slechts toegankelijk voor Exedo en de klant. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij Exedo hiertoe krachtens wet of rechterlijke uitspraak verplicht wordt gesteld.
6.4 Exedo zal bij een overeenkomst inzake ontwerp dit zo spoedig mogelijk na aanlevering van de benodigde materialen, als redelijkerwijs mogelijk is en in overleg met opdrachtgever, vervaardigen.
6.5 Exedo zal een éénmalige instructie verstrekken bij de geleverde webtools als in 3.2 omschreven maar is niet gebonden aan het verstrekken van een technisch ontwerp vanwege geheimhouding van de door Exedo geprogrammeerde scripts, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.6 Het beschikbaar stellen van bestanden als zodanig door klant binnen de door Exedo aangeboden hostingdiensten valt niet onder de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Exedo in deze voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid verantwoording neemt. Exedo neemt geen enkele inhoudelijke kennis van deze gegevens en verwerkt deze dan ook niet. Deze gegevens worden uitsluitend opgenomen in de back-up routine die van toepassing is op alle bij Exedo ondergebrachte gegevens, dit dient geen ander doel dan de veiligheid van deze data te waarborgen.

7. Producten

7.1 Voor wat betreft producten van derden die Exedo aan een klant levert zijn de voorwaarden van toepassing van die derde. Indien die voorwaarden geacht worden om welke reden ook niet van toepassing te zijn geldt het hierna in lid 2 bepaalde.
7.2 Exedo zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal - en fabricagefouten in geleverde producten binnen redelijke termijn te doen herstellen mits die binnen de wettelijke garantieperiode na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk zijn gemeld. Indien herstel niet mogelijk is of te lang gaat duren of tegen onevenredig hoge kosten is Exedo gerechtigd de producten te vervangen.
7.3 Producten van klanten die zich, om welke reden ook, op de locatie van Exedo bevindt blijft voor rekening en risico van de klant en dient door de klant te worden verzekerd tegen het risico van beschadiging of verlies.

8. Wijziging in dienst

8.1 Exedo is gerechtigd de technische eigenschappen van een dienst te wijzigen om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels of aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden.
8.2 Exedo spant zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de klant.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De maximale schadevordering bij aansprakelijkheid van Exedo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in het geval van een hostingpakket beperkt tot het bedrag van het betreffende jaarabonnement. In alle overige gevallen is een eventuele schadevordering beperkt tot maximaal het bedrag van de directe schade.
9.2 Aansprakelijkheid van Exedo voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, beschadiging of verlies van data, is uitgesloten.
9.3 Aansprakelijkheid van Exedo wegens een toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien de klant Exedo direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij de klant Exedo een redelijke termijn geeft om de tekortkoming op te heffen en Exedo ook na die termijn in gebreke blijft. Eventuele schade zal door beide partijen worden onderzocht wordt en gezamenlijk worden vastgesteld onder overlegging van bewijsstukken.
9.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade schriftelijk, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan ervan, bij Exedo meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Exedo vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

10. Overmacht

Exedo is niet gehouden tot het nakomen van de overeenkomst bij verhindering wegens overmacht. Onder overmacht wordt mede maar niet uitsluitend verstaan het niet of niet naar behoren of niet tijdig nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Exedo en gebreken of storingen in door Exedo bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, netwerken, diensten en programmatuur.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Ter zake van geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst is bij uitsluiting de rechtbank te Rotterdam bevoegd.